PL | EN
Blog Kontakt

Szkolenie: Zarzadzanie ryzykiem projektowym

Zarządzanie ryzykiem projektowym to szkolenie, dzięki któremu poznasz narzędzia i techniki oraz będziesz gotowa/-y do natychmiastowego ich zastosowania zarówno w odniesieniu do projektów, którymi zarządzasz, jak i innych planowanych przedsięwzięć.
Szkolenie obejmuje wszystkie procesy zarządzania ryzykiem opisane w PMBOK Guide 5th ed. Warsztatowa forma pracy, przypadki zaczerpnięte z realnych projektów, nauka przez działanie oraz doświadczenie trenera gwarantują wysoki poziom merytoryczny szkolenia.

KORZYŚCI

 • Praktyczne poznanie procesów zarządzania ryzykiem według standardu PMI (PMBOK Guide 5th ed.)
 • Zdobycie wiedzy o sprawdzonych narzędziach i technikach zarządzania ryzykiem
 • Poznanie najlepszych praktyk związanych z zarządzaniem ryzykiem w projektach
 • Przećwiczenie na realnych przypadkach sposobu stosowania prezentowanych narzędzi i technik, aby każdy uczestnik spotkania był gotowy do ich zastosowania natychmiast po szkoleniu
 • 14 PDU lub CH

PROGRAM

Zakres merytoryczny szkolenia 

 • Moduł I. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
  • Podstawowe pojęcia i definicje.
  • Miejsce zarządzania ryzykiem w standardzie PMI.
  • Cele zarządzania ryzykiem w projekcie.
 • Moduł II. Planowanie zarządzania ryzykiem w projekcie
  • Składowe planu zarządzania ryzykiem
  • Role i odpowiedzialności
  • Definiowanie kategorii ryzyka (techniczne, organizacyjne, środowiskowe, projektowe, etc.)
  • Określanie częstotliwości działań
  • Szacowanie tolerancji interesariuszy projektu na ryzyka
  • Planowanie monitorowania i audytów
  • Definiowanie pojęć prawdopodobieństwa i wpływu ryzyk na cele projektu
  • Definiowanie zawartości rejestru ryzyk
   • Wersja pełna
   • Wersja uproszczona
 • Moduł III. Identyfikacja ryzyk (szans i zagrożeń)
  • Omówienie procesu identyfikacji (składniki, narzędzia, rezultaty)
  • Źródła ryzyk
  • Narzędzia identyfikacji ryzyka
   • Analiza SWOT
   • Burza mózgów i jej warianty
   • Analiza ekspercka
   • Techniki oparte na diagramach
   • Analiza dokumentacji
   • Analiza założeń
  • Rejestr ryzyk
 • Moduł III. Analiza jakościowa ryzyka
  • Omówienie procesu
  • Metody określania prawdopodobieństwa
  • Metody określania wpływu na cele projektu
  • Metody selekcji ryzyk wg różnych kryteriów (kategoria, pilność, ranga, jakość, etc.)
  • Aktualizacja rejestru ryzyk
 • Moduł IV. Analiza ilościowa ryzyka
  • Omówienie procesu
  • Cele i zadania ilościowej analizy
  • Omówienie technik i narzędzi
   • Analiza wrażliwości
   • Analiza oczekiwanej wartości pieniężnej (Expected Monetary Value)
   • Analiza drzew decyzyjnych
   • Modelowanie i symulacje statystyczne
  • Rezultaty procesu
   • Probabilistyczna analiza projektu
   • Prawdopodobieństwo osiągnięcia celów kosztowych i terminowych
   • Aktualizacja rejestru ryzyk
 • Moduł V. Opracowanie strategii odpowiedzi na ryzyko projektowe
  • Omówienie procesu
  • Strategie odpowiedzi na szanse
  • Strategie odpowiedzi na zagrożenia
  • Planowanie strategii odpowiedzi - wytyczne
  • Konsekwencje przyjętych strategii
   • Aktualizacja rejestru ryzyk
   • Aktualizacja planu projektu
 • Moduł VI. Monitorowanie i kontrola ryzyk
  • Omówienie procesu
  • Monitorowanie rejestru ryzyk
  • Monitorowanie realizacji strategii odpowiedzi
  • Narzędzia monitorowania i kontroli ryzyk
   • Ponowna analiza ryzyk
   • Audyty
   • Analiza odchyleń i trendów
   • Analiza rezerw
   • Przeglądy projektu
  • Rezultaty procesu
   • Aktualizacja rejestru ryzyk
   • Żądania zmiany
   • Aktualizacja planu projektu
 

TERMINY

Czas szkolenia: 2 dni
Cena szkolenia netto: 2600 PLN

Wracam Zgłoś udział
adres
ul. Królewska 65a/1
PL 30-081 Kraków
telefon
+48 600 990 910